Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Парк Беленска гораCod 2313


Крайградският парк на град Бяла – Беленска гора се намира на около 5 км от град Бяла в юна посока, като до там води живописен ненатоварен асфлатов път. В парка има няколко почивни станции, една хижа, едно заведение – на края на основния асфлатов път, няколко пешеходни и велосипедни алеи за разходка.

„Беленска гора” е също така зашитена зона в мрежата на НАТУРА 2000, като цялата й територия попада в в землищата на с. Стрелец, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Каранци и с. Орловец, община Полскиш Тръмбеш, област Велико Търново; с. Виноград, община Стражица, област Велико Търново; с. Бистренци, с. Дряновец, с. Полско Косово и гр. Бяла, община Бяла. Обща площ на гората 7312,21 ха.

В нея се опазват Алувиални гори, Панонски гори, Балкано-панонски церово-горунови гори, Мизийски гори от сребролистна липа, както и животинските видове: Червеногърба сврачка, Белоопашат мишелов, Сирийски пъстър кълвач, Малъкорел, Градинскаовесарка, Ястребогушокоприварче и др.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12502045