Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Държавно Ловно Стопанство „Генерал Тошево“, Генерал ТошевоCod 2077


Държавно ловно стопанство „Генерал Тошево“ носи името на гр. Генерал Тошево, най-голямото селище в този район и негов естествен административен център, където е и седалището му.
Разположено е в Североизточна България в североизточната част на Добричка област, на 24 км от град Добрич, на 64 км от град Варна, на 40 км от град Балчик, като на север граничи чрез държавната граница с Република Румъния.
Стопанството попада на територията на общините село Крушари и град Генерал Тошево, Добричка област. Община Крушари включва 19 населени места, всичките села. Община Генерал Тошево има 42 населени места – един град и 41 села.
Релефът е низинен и хълмисто-платовиден. Много характерни са ниските плата до 150-200 метра височина.
Територията на ловното стопанство представлява обширна равнина (плато), нарязана в западната, югозападната и източната част от суходолия. Тези теренни форми обуславят равнинния и слабо хълмист (в западната част) релеф на района, който е слабо наклонен на север, каквато е и общата посока на суходолията.
Релефните форми на терена играят съществена роля за формирането на различните типове месторастения. Така на платата са формирани равнинните месторастения, а по склоновете на суходолията – интразоналните и ерозирани месторастения. Районът на стопанството е разположен между 30 и 300 м н.в.
В района на стопанството няма повърхностно течащи води. Суходолието “Сухата река“ е западна граница на стопанството.
Общо за дървесната растителност в района може да се каже, че се характеризира с предимно мезоксерофитни церови гори и по-слабо участие на благуна. На места церовите гори са примесени със сребролистна липа, обикновен горун и габър. Поради непрекъсната антропогенната дейност – разреждане на горите и периодичното им изсичане, на места е проникнал и келявият габър, като в северозападната част на района той доминира. Тук проникват степни флорни елементи. Всички иглолистни насаждения са от вторичен произход.
Основните видове дивеч, които обитават територията на стопанството, са: благороден елен, дива свиня, сърна.
Силата на стопанството е в лова и фотолова на прелетен пернат дивеч. Много успешен е ловът и на фазан, патици, диви гъски, бекас, гургулица, пъдпъдък.
На територията на стопанството са обявени няколко защитени природни обекти, като Природна забележителност “Александрийска гора”, Природна забележителност “Арборетум” и други.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12688143