Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Защитена местност „Малък Канагьол”Cod 2426


Защитена местност „Малък Канагьол” е каньоновидно суходолие, разположено в централната част на Добруджанското плато, намиращо се на територията на общините Силистра, Кайнарджа и Алфатар.

Долината е сравнително права, но при село Кутловица образува множество завои. На много места по суходолието има отделни ниски скали и скални масиви, които в южната и северната му част се издигат до 60-70 м височина. Около тях са разположени селскостопански площи. Реещите се птици използват пресъхналата Хърсовска река като миграционен коридор – част от западно-черноморския прелетен път Via Pontica. Установено е, че от тук прелитат ята бели щъркели (Ciconia ciconia), а също и грабливи птици, включително световно застрашения степен блатар (Circus macrourus).

Отвесните скали и склонове са пронизани от пещери, които са местообитания на редки птици като голяма дропла (Otis tarda), яребица (Perdix perdix), керкенез (Falco tinnunculus), дебелоклюна чучулига (Mlanocorypha calandra), степен орел (Aquila rapax) и др. Растителността е със силно степно влияние. В горските формации се наблюдават цер, габър, липа, благун, клен и горун.

Местността предлага възможности за алпинизъм, скално и спортно катерене, но само по установени маршрути. Има изградена туристическа инфраструктура в землищата на селата Васил Левски и Стрелково.

Който тръгне по течението на сухите реки и причудливите им образувания, може да повярва, че пътешества във времето. В каньоните им са пръснати множество скални храмове и молитвени ниши, чак от времето на траките.

С изключение на зимата, всеки сезон е подходящ за посещение на защитената местностDid you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12828206