Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Природен Резерват „Гората Фънтъница”, МурфатларCod 1213


Природният резерват Фънтъница – Мурфатлар е обявен за защитена зона със Закон № 5 от 6 март 2000 (за одобряване Устройствения план на националната територия Секция III – защитени зони) и се простира на площ от 66,40 ха.

Природната зона има наклонен релеф, пресечен от няколко реки, с фауна, характерна за сухите зони (добруджанската степ) и флорални елементи, характерни за понтийските, балканските, континеталните, подсредниземноморските или евразийските хабитати.

Фънтъница – Мурфатлар е ареал с висока флорална  и фаунистична разновидност, както на ниво видове, така и на ниво земни екосистеми

Флората се състои от горска растителност, храсти и понто-сарматски тревисти видове.

Видове дървета и храсти срещани в резервата: бял дъб (Quercus pubescens), сив дъб (Quercus pedunculiflora), габър (Carpinus orientalis), махалебка (Prunus mahaleb), слива (от вида Prunus tenella), смрадлика (Cotinus coggygria).

На нивото на тревисти се среща голямо разнообразие от растения, сред които: острица (от ввида Carex halleriana), метличина (от видовете Centaurea trhracica и Centaurea rutifolia), уралска звездоглавка (Cephalaria uralensis), пролетен гороцвет (Adonis vernalis), див чесън (от вида Allium saxatile), жълт лук (Allium flavum), огнен горицвет (Adonis flammea), вид дива аспержа (Asparagus vericillatus), златна грива (Galatella linosyris), карамфил (от видовете Dianthus dobrogensis и Dianthus leptopetalus), росен (Dictamnus albus), влакновидно коило (Stipa capillata), млечка (Euphorbia nicaeensis), ирис (Iris variegata), храстовиден жасмин (Jasminus fruticans), украинско коило (Stipa ucrainica) или див магарешки бодил (Carduus hamulosus).

Фауната на резервата е типична за степната зона и е представена от няколко вида (някои ендемични) de бозайници, птици, насекоми, влечуги и жаби.

Бозайници: петнист пор (Vormela peregusna), лалугер (Spermophilus citellus), степна скачаща мишка (Sicista subtilis), румънски хамстер (Mesocricetus newtoni).

Птици и насекоми: обикновен мишелов (Buteo buteo), пеперуди (от видовете Lycaena dispar, Colyas myrmidone), щурец (Paracaloptenus caloptenoides)

Влечуги и жаби: смок стрелец (Coluber caspius), пъстър смок (Elaphe sauromates), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), дървесница (Hyla arborea).

 

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12506323