Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Природен парк Комана, КоманаCod 1006


Датиране –2004

Местоположение – село Комана, община Джурджу (Гюргево)

История и описание

Природният парк Комана е създаден през година и е разположен в южната част на Румъния, на почти еднакво разстояние между Букурещ и Джурджу.

Решението за създаването на парка е прието на база техническата и научната документация, изготвени още през 1954 година от Румънската Академия с цел ограничаването и защитаването на два района от изключително флористично значение, съответно Научния Резерват за бодлив залист (Ruscus aculeatus) и Научния Резерват за червен божур (Paeonia peregrina). Към тези два резервата се добавя през  2004 година Блатото Комана, като природен резерват и зона за авифаунистична защита .

Природен парк Комана се намира на границата между гористо поле и степи, а това придава на парка  специални фитоценологични особености и голямо флористично разнообразие.

Природен парк Комана представлява третата важна влажна зона от южна Румъния, след Делтата на Дунав и Малкото блато на Бръила. Възрастта на формиране на релефа и особеностите на хидрографската мрежа са моделирали предшестващото поле, водейки до появата на съвременния релеф с относително широки и дълбоки долини, разположени на надморска височина от 42-45 метра, и равнинно поле, с надморска височина 90-95 мвтра. Горите в обхвата на Природен Парк Комана представляват една трета от площта на парка и са останки от горите на Влахия, запазени в сравнително компактно тяло.  8023,5-те хектара гори са осигурили оптималните условия за поддържането и развитието на голям брой редки растителни видове, на животински организми или характерни местообитания.

Площ

 24963 ха, от които:

– 8024 ха, горски фонд, от който:

– 1204 частен фонд,

– 6820 държавен горски фонд

– 1206 ха блато Комана

– около 300 ха мочурливи влажни зони, със соли , периодично наводнявани или повърхностни води

– 15433 ха населени места от селски тип, пътища, земеделси земи, пасища, ливади, и др.

Фауна

Що се отнася до фауната, това което произлиза от съшествуващите проучвания, зоната на Природен парк Комана е населена от значителен брой семейства от различни видове, както следва: 157 вида птици, , 9 влечуги, 30 риби и  10 земноводни.

КартаDid you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12704489