Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Суха РекаCod 2088


Суха река извира от Франгенското плато и се влива в езерото Олтина в Северна Добруджа, Румъния. Общата й дължина на територията на България е 120 км.
Преди повече от век, поради системното обезлесяване, реката пресъхва в долната и средната си част. Вода има само при топенето на снеговете и при поройни валежи. През летните месеци коритото на реката почти изцяло се оголва. На места то се губи в карстовия терен, на други места пък представлява каньон с височина 40-50 м и широчина между 100 и 200 м. Почти по цялото си протежение суходолието е красив природен феномен. Там, където водите са се врязали дълбоко в равнината, са образувани каньони, пещери и скални изваяния. Тези живописни ждрела са притегателни места за туристи, търсещи близост с природата и ценящи както спокойствието и красотата на пейзажа, така и приключенията и възможностите да дадат свобода на своя откривателски дух.
В древността Суха река e била най-големия източник на сладка вода във вътрешноконтинентална Добруджа. И до днес долината й концентрира в себе си голямо разнообразие от животински и растителни видове, много от които са редки или застрашени от изчезване. Суходолието е дом на повече от 460 вида растения, 16 от които са включени в Червената книга на България, както и на голям брой застрашени животински видове. Значителни са популациите на застрашени видове като европейския вълк, лалугера, пъстрия пор, степния пор, шипобедрената и шипоопашатата костенурки и ивичестия смок . Огромно е разнообразието на птиците – 118 вида. От застрашените видове може да се наблюдават белоопашат мишелов, червен ангъч, малък креслив орел, бухал, египетски лешояд, бял щъркел, вечерна ветрушка, горска и дебелоклюна чучулига, кръстопръст ястреб, козодой, малък воден бик, орел змияр и много други . Каньонът на Суха река се намира на пътя на един от най-важните миграционни коридори за птиците – Виа Понтика, поради което е включен в списъка на орнитологично важните места в света.
Освен природна забележителност, каньонът на Суха река е и район, богат на археологически обекти (селища, крепости, скални обители, скитове).
Суходолието заема голяма част от община Добричка.
На живописните ждрела на суходолието може да се любувате например на следните места:
Разходки с ниско физическо натоварване:
– Разходка в природата около с. Камен;
– Разходка в природата по протежение на суходолието в района на селата Одринци – Ново Батово.

Разходки с по-високо физическо натоварване:
– Преход в района на суходолието край с. Крагулево (частично съвпада с посещението на скални манастири в маршрутите, предназначени за исторически туризъм).
– Еднодневен маршрут от с. Карапелит по каньона на Суха река в посока с. Житница, с възможност за посещение на карстова пещера в местността Крали Маркова стъпка.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12899576