Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Държавно Ловно Стопанство „Тервел“, ТервелCod 2078


Държавното ловно стопанство е получило името си от гр. Тервел, около който са разположени горските масиви и комплекси. ДЛС Тервел се намира в област Добрич и обхваща изцяло територията на община Тервел с 26 броя населени места.
ДЛС Тервел съществува като горскостопанска единица от 1934 година.
Разположено е в Дунавската равнина – Южна Добруджа. Горите и горските площи са пръснати и образуват отделни комплекси и масиви разделени от обработваеми земи. Морфологически релефът на ДЛС Тервел, се отнася към типа нискохълмист. Общата територия представлява обширна ниско – хълмиста равнина, леко наклонена на север, нарязана е от суходолия, които местното население нарича “кулаци”. Преобладаващите дървесни видове на територията на стопанстовото са цер и акация, като се срещат още и сребролистна липа, полски ясен, американски ясен, гледичия, черница, черен бор и други.
Благоприятните климатични условия определят голямото разнообразие в животинския и растителен свят на територияна на Държавно ловно стопанство Тервел.
Основните видове дивеч, които обитават територията на стопанството, са: благороден елен, дива свиня, сърна.
Силата на стопанството е в лова и фотолова на прелетен пернат дивеч. Много успешен е ловът и на фазан, патици, диви гъски, бекас, гургулица, пъдпъдък.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12678175